Starplast UK 32 - Hameginim street P.O.B. 1499 Haifa 3101401 Israel