KomarOFF NO.18 Nanxing West Road, Xiaolan Industry Avenue, West District, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong, China